اخباروگزارشها وتحليل های خبری درمورد مهاجرت پناهجويان به استراليا

کشورنيوزيلند به 13 نفرازپناهجويان سريلانکايی که درماه های اخير جنجال آفرين شده بودند پناهندگی خواهد داد .

سخنگوی اداره ی مهاجرت نيوزيلند آقای جاناتان کولمن افزود که درابتدا نيوزلند  نميخواست که وارد اين قضيه شود ولی با توجه به ماده 13 قانون بين المللی مهاجرت به تعداد 13 نفرازکسانی را که مشکل امنيتی نداشتندراپذيرش کرده است .

اين پناهندگان بخشی از78 پناهجوی سريلانکايی بودند که درماه اکتبر2009 بعدازآنکه آنها تلاش داشتند خودرابه آبهای استراليابرسانند وقايق شان غرق شد وتوسط يک کشتی گمرک استراليا نجات پيداکردند وبعدازآنکه به کشوراندونزيا منتقل شدند ازپياده شدن ازکشتی مذکورخودداری ميکردند.

بحث پذيرش اين عده ازپناهجويان سريلانکايی درسطح نخست وزيرنيوزيلند ومقام ارشد سازمان ملل متحد درامورپناهندگان بوده است ودرنهايت نخست وزيرنيوزلند فرمان داده است که بعدازچک امنيتی پناهجويان سريلانکايی تعداد 13 نفرازايشان رابه حيث پناهنده درکشورنيوزلند پذيرش نمايند.اين پناهجويان درطول اين مدت ازپياده شدن ازکشتی گمرک استراليايی خودداری ميکردند واصراربه اين داشتند که کشوراستراليا بايد مسئوليت آنهارابه عهده گرفته وآنهارابعنوان پناهنده بپذيرد.

بعدازچندين ماه تحصن واعتصاب آنان درکشتی استراليايی ماجرايی زمانی خاتمه يافت که دولت آقای راد وعده داد که درمدت 2 تا 4 هفته آينده مشکل آنان را بررسی خواهدکرد.

براساس خبرهای نشر شده دولت اندونزيا براساس پروتکل وتوافقی که بين اداره مهاجرت اندونزيا واستراليا وهمچنين سازمان ملل متحد درامورپناهندگان اندونزيا صورت گرفته ازاخراج اجباری اين عده ازپناهجويان تاميل خودداری خواهدکرد.قابل ذکرهست که اين پناهجويان درجزيره ی باتان اندونزيا با هزينه ی کشوراستراليا دربازداشت پليس اندونزيا می باشند.

+ نوشته شده در  2010/1/19ساعت   توسط جواد هزاره  | 

اين واقعيت ندارد . تحت قانون استراليا وهمچنين قوانين حقوقی بين المللی شخصی که درکشورخودمورد آزارواذيت وتهديد قراردارد اين حق رادارد که تقاضای پناهندگی دريک کشورديگرنمايد.همانطوريکه ماده چهارده اعلاميه حقوق بشرگفته است هرکس اين حق رادارد برای لذت بردن اززندگی خودوهمچنين حفظ حيات خودازتهديداتی که درکشورخودش باآن مواجه هست به کشورديگرپناهنده شود.مردمانی که بدون جوازاستراليا وهمچنين بدون اسنادجعلی به سواحل کشورما استراليا می رسند کارغيرقانونی راانجام نميدهند.آنها درحقيقت پناهجويانی هستند که تحت قانون بين المللی حالت پناهجورا دارند.بسياری ازپناهجويان مجبوربه ترک کشورخودبا سرعت وعجله هستندوقادربه فراهم کردن مدارک مناسب سفرنيستندواين قابل درک است چرا که دولتهای سرکوبگروتهديداتی که آنهاباآن مواجه هستند فعالانه سعی درجلوگيری ازوقوع مهاجرت پناهجويان را دارند. واژه ی غيرقانونی شامل آن دسته ازافرادی می شوند که بااسنادجعلی وارد خاک استراليا می شوند ويا اينکه بيشترازمدت ويزای خودشان درخاک استراليا اقامت ميکنند که اکثراين افرادازکشورهای غربی هستند مانند گردشگران کشوربريتانيا که بيشتراز5000 مورد ازتخلف واقامت غيرقانونی آنان گزارش شده است.درحقيقت درافغانستان وعراق مردم انتخاب ديگری ندارند . دولت استراليا هيچ نمايندگی ديپلماتيک وبرنامه ی استانداری برای پناهندگی دراين کشورها ندارد که مردم بتوانند درنوبت منتظرشوند وبخاطرشرايط امنيتی اين کشورها اين امکان وجودندارد.تعداد کمی ازکشورهای خاورميانه متعهد به رعايت مفاد کنوانسيون پناهندگان هستند لذا پناهجويان مجبورهستند اين گونه به کشوراستراليا سفرکنند.شايد برای تعدادی ازشهروندان استراليا اين سئوال درذهن شان خلق شودکه آيا دربين اين پناهجويان تروريست هم وجوددارد يا نه ؟اين کاملا نادرست هست . تنها درخواست پناهندگی 11 نفرازميان 13000 پناهجو بعلت آنچه احتمال لينک مشکوک بودن به تروريست رد شده است وجالب آن هست که آنها هم ازطريق هوا وارد استراليا شده بودند نه قايق !هيچ مدرکی دال براينکه درميان پناهجويانی که با قايق وازمسيردريايی وارد استراليا می شوند تروريست وجودداشته باشد وجودندارد.کسانی مانند افرادی که درحملات 11 سپتامبرايالات متحده امريکا دست داشتند هميشه درپروازهای فرست کلاس وبامدارک معتبرمی باشند.پناهجويان افرادی هستند که برای فرارازتروريسم که کشورهايشان را تهديد ميکند وامنيت کشورشان رابامخاطره مواجه کرده است سوارقايق می شوند اگرمابخواهيم آنها راملامت ومذمت کنيم درست مانند اين هست که فراريهوديان درزمان هيتلرراکه بخاطرحفظ حيات شان ازکشورهايشان می گريختندراهم بايد مذمت کنيم ! درخواست پناهندگی وحمايت اين افرادبايد بررسی شود.


متنی را که دربالا خوانيد برگرفته ازسايت مرکزادموند رايس برای عدالت اجتماعی و آموزش و پرورش و مدارس آموزش و پرورش ، دانشگاه کاتوليک استراليا هست .

+ نوشته شده در  2010/1/15ساعت   توسط جواد هزاره  | 

پناهجو کیست؟

پناهجو  کسی است که  به دنبال حمایت بین المللی است.هرکسی می تواند ادعای پناهجويی نمايد اما درنهايت آن کشورهست که ميتواند اين حالت رابرای اوتعيين کند.لزوما هرپناهجويی بعنوان پناهنده شناخته نخواهد شد اما هرپناهنده ای درابتدا حالت پناهجو را دارد .

در چهار چوب قوانين مهاجرتی کشور استرالیا پناهجو به کسی گفته می شود که درخواست کننده ويزای حمايت می باشد ودرنهايت اين وزارت مهاجرت وشهروندی ودادگاه پناهندگان است که درمورد تاييد ويا رد درخواست پناهجو تصميم خواهد گرفت .

پناهجوکسی هست که بخاطراعمال خود درکشورمتبوع اش مورد تعقيب وتهديد قراردارد وبرای حفاظت ازحيات خودبه کشورديگری پناهنده شده است .پناهجو کسی هست که بخاطرتهديد ازجانب دولت وياهرعامل ديگری نميتواندبه کشورخودبازگردد.يک پناهجو کسی هست که بايد ثابت کند که بخاطريکی ازدلايل ذيل به کشورخودنميتواند بازگرددوحياتش درصورت بازگشت مورد تهديد وارعاب قرارخواهدگرفت :

1- نژاد 2- مذهب 3- مليت وگروه اتنيکی 4- عضويت دريک گروه اجتماعی يا سياسی مشخص ومعين 5- عقايد سياسی

برای دريافت ويزای حمايت کشوراستراليا پناهجو بايد ثابت کند که شامل يکی ازدلايل ذکرشده درکنوانسيون پناهندگان وقانون مهاجرت استراليا می باشد . درصورت اثبات دولت استراليا موظف به حمايت ازمهاجرين واعطای ويزای حمايت می باشد.

حقوق انسانی پناهجویان و پناهندگان چه هستند؟

دولت استراليا موظف هست که حقوق انسانی پناهجويانی را که به استراليا می رسند را رعايت کند صرف نظرازاينکه چه طور وکجا وچگونه آنان وارد استراليا شده اند ويا اينکه درخواست آنان قبول خواهد شديا نه ؟بعنوان يکی ازاعضای کنوانسيون پناهندگان استراليا موظف هست که اطمينان حاصل شود که پناهجويانی که شامل کنوانسيون پناهندگان می شوند درصورت برگشت به کشورشان زندگی وآزادی شان مورد تهديد واقع نخواهد شد ودرغيراين صورت استراليا موظف به حمايت وپذيرش فرد پناهجو می باشد.استراليا مجازنيست که افرادی را که طبق کنوانسيون پناهندگان پناهنده شناخته می شوند را به کشورشان بازگرداند حتی درصورت اينکه افراد نتوانند شرايط پناهندگی را کسب نمايند بازگشت بايد داوطلبانه باشد واستراليا موظف هست که حقوق کودکان واطفال پناهجورا کاملا رعايت کند وحمايت لازم را ازآنان بعمل بياورد.
+ نوشته شده در  2010/1/15ساعت   توسط جواد هزاره  | 

گزارشی که درذيل خواهيد خواند به نقل از راديو استراليا می باشد وتاريخ آن مربوط به 16 دسامبر2009 هست

سیاستی که استرالیا  در مورد بازداشت در پناهندگی پناهجویان - جزیره کریسمس در اقیانوس هند ادامه می دهد جنجال برانگیخت.


گروه حقوق بشر سازمان عفو بین الملل می گوید محل جدا شده جزیره کریسمس است ،  برای اجرای یک سیاست مهاجرت انسانی آن را غیر ممکن می سازد.

گفتگوی ذيل با آقای گراهام تام هماهنگ کننده در امور پناهندگان سازمان عفو بین الملل برای استرالیا  می باشد.
اقای تام: ما در حال حاضر 1400 بناهنده داريم که بيشتر انها در مرکز يابازداشتی  بازداشتگاه غربی داريم و همجنين حدود 230 بناهنده در کمب ساخته شده است که بيشتر انها زن وبجه و خانواده هستند.
اقای لم=گزارشگر): ميتوانيد چگونگی محل زندگی پناهندگان را برای ما توصيف کنيد؟
اقای تام: ای بستگی به اين دارد که شما در کدام مرکز باشيد ولی در حال حاضر برای مردان /ما به اتاقی نظر اندازيم که قرار بود يک اتاق برای فعاليت های انها باشد ولی در حال حاضر 24 تختخواب در انجا جابجا شده است.بيشتر خوابگاههای دسته جمعی   
                       درست شده که جای کافی برای امور يا فعا ليت های فردی يا شخصی ندارد و هوای ان هم بسيار گرم است.بسيار سخت است که بخوابند.زنان و بچه ها در کمپ ساخته شده قرار دارند و کوچک است و اين کمپ طوری پوشيده شده که از نور خورشيد در امان باشند ولی کمپ تاريک و تراکم جمعيت زياد است. خانواده ها با بچه های بی سرپرست يکجا زندگی ميکنند.(خانواده ها با مجردها يکجا هستند).جای کافی برای هرنفر نيست و اين باعث بروز مشکلات روانی پناهندگان شده است.
 
اقای لم گزارشگر: خوب يکی از مسائلی که پيشتر شما مطرح کرديد مسئله عدم جای کافی برای پناهنده بود ولی تعدادی از استراليائي ها ميگويند که امکانات بازداشتگاه در کريستمس ايلند به مراتب
بهتر از جاهای ديگر مانند اندونزي وتايلند يا مالزی است. نظر شما در اين باره چيست؟
 
اقای تام:  خيلی لحاظ اين
گفته شما درست است ولی به جای اينکه ما استراليا را با اندونزی يا مالزی يا کريستمس ايلند مقايسه کنيم  بهتر است ما اين را با پناهندگانی که در زمين اصلی استراليا در کمپ قرار دارند مقايسه کنيم.مصاحبه و نتيجه ان برای پناهندگانی که در کمپ خود استراليا هستند زودتر معلوم ميشود تا پناهندگانی که در کريستمس ايلند هستند.مسئله معاينات پزشکی و امنيتی زودتر مشخص ميشود.کارها سريعتر پيش ميرود و پناهندگان سريعتر از کمپ خارج ميشوند.
 
و ضرورت ندارد که پناهندکان برای مدت طولانی در کمپ نگه داشته شوند.در ان هوای گرم و ازذهام جمعيت و شرايت اب و هوائی سخت و دشوار. اين چيزی است که ما بايد به ان توجه کنيم.چرا ما در برابر تعدادی مخصوص تبعيض قائل شويم؟ فرق بگزاريم؟
 
 
+ نوشته شده در  2010/1/14ساعت   توسط جواد هزاره  | 

يک خانواده پناهنده شامل چهارعضو که درکمپ کريسمس آيلند زندگي ميکنند هردوهفته يکبار مبلغ 1000 دالراستراليايی ازديپارتمنت مهاجرت وشهروندان دريافت ميکنند.سخنگوی DIAC سندی لوگان افزود که 33 نفر از پناهجويان که دچارمشکلات صحی وامنيتی بودند وهمچنين منتظرنتيجه مصاحبه ودرخواست ويزای شان بودند به خانه هايی که درکمپ (بازداشتگاه موقت ) منتقل شدند.بعلاوه 40 پناهجوی ديگرکه بيشترشان زنان وکودکان بودند بطورموقت  از بازداشتگاهی که 193 نفرازپناهجويان مجرد هم درکريسمس آيلند بازداشت هستند به يک محل ديگرمنتقل شدند.

زنان وکودکان دربازداشتگاه مرکزی کريسمس آيلند توقيف نيستندوآنها بعدازچک آپ پزشکی به خانه هايی که درساختمان ديگری درمنطقه پون سون جزيره ی کريسمس هست اسکان داده می شوند.آقای لوگان افزود که برای هرفردبالغ پناهجو مبلغ 100 دالراستراليايی نقد و360 دالرديگرهم بطورکريديت درهردوهفته داده می شود که ميتوانند ازدومغازه ای که درنزديکی کمپ می باشد برای خريد غذا وسايرملزوماتشان استفاده کنند.همچنين برای يک خانواده ی پناهجوی ديگرکه شامل دوبزرگسال ودوطفل می باشد هردوهفته مبلغ 300 دلار استراليايی بطورنقد و766 دلاراستراليايی بطورکريديت که ازطرف سازمان صليب سرخ برايشان توزيع می شود.برای آن عده ازپناهجويان که زيرسن 18 سال فرض شده اند وهمراهی ندارند وصغيرهستند هم مکان جداگانه ای درنظرگرفته شده که درهراتاق 5 نفرازآنها اسکان داده شده اند وبرای هرنفرازايشان هفته وار مبلغ 50 دالراستراليا داده می شود وهمچنين برای هراتاق يک سرگروه تعيين شده که هرهفته مبلغ 900 دالراستراليايی به وی پرداخت می شود که برای خريد غذا وسايراحتياجات گروه هزينه شود.

اقای لوگان اضافه کرد که آنها (پناهجويان ) دربازداشتگاه کريسمس آيلند حق دارند که آشپزی نموده وغذاهايی را که خودشان ميخواهند را درست نمايند.وی گفت که ما نميتوانيم که آنها رابدون تهيه کردن احتياجات وغذای مورد نيازشان درکمپ رها کنيم . بعضی ازآنها اين را انتخاب ميکنند که پول دريافتی شان را ذخيره کنند ويا اشياء لوکس مانند عينک آفتابی ودستگاه ام.پی 3 بخرند وآنها اين استحقاق را دارند.آقای لوگان گفت که همچنين درهرهشت محوطه ی کمپ کريسمس آيلند تلفن قابل دسترس هست وپناهجويان هرهفته بااستفاده ازکارت تلفن (فون کارت) ميتوانند به دوستان ويا هرکسی که بخواهندتلفن کنند وتلفن هم هم محدوديت ندارد وشامل تلفن خارج ازاستراليا هم می شودوايشان ميتوانند به سايرکشورها تماس بگيرند.وی ادامه داد که پناهجويان بازداشتی تشويق می شوند که درفعاليتهای داخل کمپ مانند کورس های زبان انگليسی شرکت کنند وبرای کسانی هم بتوانند با موفقيت کورس هارا طی کنند جوايزی درنظرگرفته شده است .

همچنين پناهجويانی که درکمپ توقيف هستند آزاد هستندکه به خارج ازکمپ رفته وبا دوستانشان به بازی های کريکت وواليبال وفوتبال بپردازند ولی درهنگام شب قبل ازساعت معين بايد به اتاق هايشان بازگردند.وی درمورد کمپ کريسمس آيلند گفت که اين کمپ درزمان دولت جان هاوارد با هزينه ای درحدود 400 ميليون دلاراستراليايی ساخته شده است وموقعيت کمپ دريکی ازگوشه های جزيره کريسمس هست که درحدود 2600 کيلومترازشهر پرت استراليا فاصله دارد ودرداخل آبهای سرزمينی کشوراستراليا قراردارد.همچنين تعداد200 نفرکه شامل 38 نفرازکارکنانDIAC  هم می شود مشغول خدمت رسانی وتهيه تدارکات برای اين پناهجويان می باشند.

گزارش بالا درماه آپريل 2009 تهيه شده است ومربوط زمان حال نيست اما چون مناسب ديدم که اطلاعات ذکرشده درداخل گزارش شايدبرای بعضی ازهموطنان جالب باشدلذا آنراترجمه کرده ودروبلاگ درج کردم .

+ نوشته شده در  2010/1/13ساعت   توسط جواد هزاره  | 

نيروهای گشت دريايی دولت استراليا امروز 13 جنوری 2010  يک کشتی ديگررا که حامل 42 مسافربود را در5 مايلی شمال جزيره ی کريسمس متوقف کرده اند .به گزارش تلويزيون استراليا اين پنجمين کشتی هست که درسال 2010 به آبهای استراليا وارد شده است . مسافرين کشتی برای چک آپ پزشکی وامنيتی به کمپ کريسمس آيلند منتقل شده اند .

+ نوشته شده در  2010/1/13ساعت   توسط جواد هزاره  | 

آقای تونی ابوت يک ازرهبران اپوزيسيون دولت استراليا اعلام کرد که کشتی های دريا رو پناهندگان راکه بطورغيرقانونی وارد آبهای استراليا می شوند را بازخواهدگرداند . اما  انجمن حمايت ازپناهندگان اعلام کرده است که اين نقض قانون ووظيفه ی بين المللی استراليا است .

رهبر اپوزيسون دولت استراليا اظهارکرد که تعدادی ازکشتی هايی که مسافرين قاچاق رابه سمت استراليا حمل می کردند با حمايت ائتلافی که دردولت انتخاب شده است بازگردانده خواهدشد. وی گفت که اين يک پيام قوی وواضح برای کسانی هست که نمی توانند برکشتی ها سوارشده وبه طورقاچاق ازمرزهای آبی استراليا عبورکنند مگراينکه از مسيرمستقيم وقانونی استفاده کنند . اما آقای جان گيبسون رئيس انجمن حمايت ازپناهندگان استراليا به شدت ازين اظهارات وی عصبانی شده وگفت که پيشنهادات  غيرمنطقی وفتنه جويانه ومتناقض با وظيفه بين المللی استراليا هست وی گفت وظيفه ی ما بعنوان يک کشور اين هست که شکايت های کسانی را که ناخواسته کشورشان رابخاطرمشکلاتی که دارند وبه مرزهای کشورما داخل می شوند را بررسی کنيم نه تنها استراليا بلکه تمام 150 کشوری که پيمان حمايت ازمهاجرين را امضا کرده اند اين وظيفه شان هست واين سياست رفتاروبرخورد با مهاجرين ما هست .

آقای جان گيبسون افزود سياست هايی همانند آنچه که درسال 1979 بود قابل قبول است .وی افزود من فکرنميکنم که با درپيش رو گرفتن سياست های بازدارنده بتواند برای خودشان موفقيت آميزباشد . ماميگوييم مانند سابق درسال 1979 نه مانند ماجرای تمپا نه 2001 نه 2002  ! آن وقت يک تعدادکشتی درسال های 1979 و1980 به استراليا رسيدند.. دولت چه کرد ؟با تمام کوشش هايی که اپوزيسيون دولت درآن زمان کرد .يک درآغوش گرفتن جهانی بود يک استراتژی منطقه ای بود بعدازآنکه 2500 کشتی به استراليا رسيدند بيشتراز100 هزار تبعه ويتنامی به استراليا آمدند وهمچنين درتمام دنيا پخش شدند به شمول امريکا . کانادا . نيوزيلند ونروژ ! آن خط مشی هست که ما بايد درپيش بگيريم نه آنطوريکه اپوزيسيون می خواهد مانند برگرداندن کشتی ها به جاييکه ازآنجا حرکت کرده اند . ما ميگوييم بايد نگاه ژرف وعريضی به اين مسئله داشته باشيم.آقای گيبسون گفت که چيزی که اپوزيسيون ميخواهد اين هست که دوباره مسئله ی ويزای حمايت موقت را درجريان بيندازد.(تي.پي.وي.اس). آن نوع ويزا فقط برای سه سال گارانتی بود وبعداگرکدام وقت بايد مهاجردوباره وضعيتش بررسی وتعيين می شد که آيا دراستراليا باقی بماند يا خير؟واين بستگی به موفقيت پروسه ی رسيدگی به وضعيت مهاجرداشت .اگرآن چيزی هست که رهبراپوزيسيون ميخواهد خب استراليايی ها يک انتخاب واضح وشفاف خواهند داشت يک مشاوره ! ومن فکرميکنم واميدوارم که اکثريت شهروندان استراليا اين را نخواهند خواست که به گذشته بازگردند.آقای گيبسون گفت که بايد تاريخ را آزمود قبل ازآنکه سياست را بوجودآورد.الکساندرداونر چندماه قبل چه گفت آنزمانی که ما يک ترتيبات مخفی داشتيم . ما مردم را بازگردانيم شايد 6 کشتی يا بيشتربعدازماجرای کشتی تمپا که رخ داد يک نقض عهدی درمورد وظيفه ی بين المللی ما بود .چيزی که ما آنرا عمليات آرام می خوانديم درجايی که ما کشتی ها را بازميگردانديم درچندين مورد شليک به سمت مهاجرين غيرمسلح رخ داد آنها را دردرياهايی پرازخطررها کردند.درسال 2003 ما 14 نفر کرد را که به جزيره ميلول رسيده بودند بازگردانديم ويک بارديگروظيفه ی بين المللی خودرانقض کرديم .اقای گيبسون گفت که من مطمئن هستم که برنامه هايی که اپوزيسيون اعلام ميکند را مردم استراليا استقبال نخواهند کرد .وی گفت که من شخصا فکرنميکنم که اکثريت مردم استراليا بخواهند به نوع برخورد تفرقه افکنانه ومخرب که درگذشته بود بازگردند ومن حتی معتقدم که درداخل جريان اپوزيسيون هم افکارمعتدل بسياراست وآنها با چيزی که آقای ابوت گفته است موافقت نخواهندکرد.

+ نوشته شده در  2010/1/12ساعت   توسط جواد هزاره  | 

 خبرجديد که درتاريخ 11 جنوری 2010 دررسانه هاس داخلی استراليا منتشرشده است به گزارش تلويزيون استراليا يک فروند کشتی کوچک که حامل 14 مسافرودوخدمه ی اندونزيايی  بوده است درآبهای شمالی نزديک جزيره ی کريسمس توسط پليس دريايی ناوی استراليا متوقف شده است وبرای چک آپ پزشکی وطی روند درخواست پناهندگی شان به کمپ کريسمس آيلند منتقل شده اند .به گزارش خبرنگارتلويزيون استراليا اين چهارمين کشتی است که درسال جديد 2010 ميلادی توسط گشتی های پليس دريايی استراليا درآبهای متعلق به اين کشورمتوقف می شود.

+ نوشته شده در  2010/1/11ساعت   توسط جواد هزاره  | 

درنقشه ی زير شما می توانيد مسيرحرکت مهاجرين راازکشورمالزيا به سمت کشوراندونزيا وسواحلی که مسافرين درآنجا سوارکشتی ها می شوند وبه سمت استراليا حرکت ميکنند را مشاهده کنيد .

درتصاوير زير شما کمپ کريسمس آيلند را که در2600 کيلومتری خاک اصلی استراليا قراردارد را مشاهده کنيد ونماهای داخلی آنرا هم می بينيد.

درنقشه ی زير شما می توانيد محدوده ی آبهای شمالی سرزمينی  استراليا راکه جزو خاک اين کشورحساب می شوند را مشاهده کنيد.

درنقشه های زير شما جزيره کريسمس وموقعيت آنرا نسبت به خاک اصلی استراليا ديده می توانيد .

اميد که با خواندن اين مطالب ومشاهده تصاويربراطلاعات شما افزوده شده باشد درصورتيکه سئوالاتی داشتيد ميتوانيد پيام بدهيد.
+ نوشته شده در  2010/1/10ساعت   توسط جواد هزاره  | 

ديروز جمعه تاريخ 9 جنوری 2010 يک کشتی ديگرکه حامل 27 مسافربود به آبهای استراليا رسيد وپليس دريايی استراليا آنها رامتوقف کرده وبعدازطی مراحل معاينات پزشکی پناهنده ها رابه کمپ جزيره ی کريسمس منتقل کرد.درعين حال رهبراپوزيسيون دولت استراليا آقای اسکات موريسون درگفتگوبا خبرنگاران به شدت ازعملکرد دولت به رهبری صدراعظم آقای کوين راد انتقاد کرده وگفت : تنها درشش هفته اخير بيش ازصدنفرپناهنده به طورقاچاق ازمرزهای استراليا عبورکرده اند وقبل ازانتخابات گذشته که منجربه پيروزی دولت آقای راد شد هيچ کس نمیتوانست به طورقاچاق ازمرزهای آبي استراليا عبورنمايد ولی آقای کوين راد تمام زحمات وفرصت هايی که دولت قبلی به رهبری آقای جان هاوارد انجام داد وبوجودآورد را به باد فنا داده وما شاهد هستيم که هرهفته مسافرين قاچاق ازمرزهای آبی استراليا عبورمی کنند وماخواستارورود قانونمند اين پناهنده ها ازمجرای اميگريشن وسازمانهای بين المللی نظيرسازمان ملل متحد درامورپناهندگان هستيم نه اين طور که خودسرانه وبطورقاچاق وارد خاک استراليا شوند. تمام اين مشکلات که دراثرتصميمات اشتباه وغيرمنطقی دولت آقای راد صورت گرفته ومي گيرد دراقتصاد وامنيت واجتماع استراليا تاثيرخواهد داشت .دراخيروی ازدولت خواست که برای جلوگيری از ورود مسافرين قاچاق فورا اقدامات لازم راانجام دهد .
+ نوشته شده در  2010/1/9ساعت   توسط جواد هزاره  | 

هموطنان عزيز شايد آن عده ازدوستان که علاقمند به دانستن وضعيت راه ومسير رفتن به سمت استراليا باشند می توانند با خواندن اين اخبار براطلاعات خودشان اضافه کنند.
درکل درسال 2009 تعداد 60 فروند کشتی و15 فروند کشتی ديگرهم درسال 2008 به آبهای استراليا وارد شده اند که حامل بيش از2728 مسافرعمدتا ازهموطنان افغانی ما بودند توانستند خودشان ازآبهای کشوراندونزيا وبين المللی عبورداده به آبهای کشور استراليا برسانند که اکثراين جمعيت رابعدازتوقف کشتی های شان وچک کردن صحت عمومی آنها به کمپ جزيره ی کريسمس که ازجزيره های کشوراستراليا هست منتقل می کنند تا درآنجا پروسه ی پذيرش قانونی شان وانترويو طی شود ورسما به داخل خاک استراليا داخل شوند .
طبق آخرين خبرها که ازمنابع رسمی وموثق دولت استراليا و دوستان حاضردراندونزيا شنيده شد يک فروند کشتی که حامل 58 مسافر بوده است درتاريخ 2 جنوری 2010 به آب های کشوراستراليا داخل شده که توسط پليس دريايی اين کشورمتوقف وسرنشينان آن بعدازطی مراحل چک آپ پزشکی شان به کمپ کريسمس آيلند منتقل شده اند .
متاسفانه خبر بدی هم شنيده شده که به نقل ازمنابع سازمان ملل متحد اندونزيا است که دوفروند کشتی که حامل مسافرين استراليا بوده است درماه دسامبر2009 دچارحادثه شده اند که اولی بخاطرطوفان دريايی ازمسيراصلی خودمنحرف شده وبعدازسرگردانی زياد وطولانی که منجربه مرگ 45 نفرازمسافران آن شده به کشورسريلانکا رسيده است .اکثرکشته شدگان دراثرتشنگی وگشنگی ومرض جان خودشان راازدست داده اند. کشتی دوم دوهفته قبل از سال نوميلادی 2010 عازم استراليا شده که متاسفانه تا اين لحظه هيچ خبری ازرسيدن ويا عدم رسيدن وگرفتاری شان بدست پليس اندونزيا نرسيده است . دوستان گرامی دراين وبلاگ سعی خواهد شد که آخرين خبرها رادراين مورد به اطلاع شما رسانده شود.
+ نوشته شده در  2010/1/9ساعت   توسط جواد هزاره  |