اخباروگزارشها وتحليل های خبری درمورد مهاجرت پناهجويان به استراليا

وزارت مهاجرت وشهروندی استراليا تصميم گرفته است که پناهجويانی را که قبل ازتاريخ 9 آپريل ومصوبه ی اخير دولت فدرال مبنی برتعليق کامل بررسی درخواست های پناهندگی اتباع افغانستان وسريلانکا وارد کريسمس آيلند شده اند وپناهجويانی را که بعدازاين مصوبه وارد می شوند را ازهم جداکرده وبرای اين منظور آنها رابه يک بازداشتگاه ديگربنام Curtin درغرب استراليا که درحقيقت يک پايگاه نظامی نيروی هوايی استراليا هست منتقل خواهد کرد.

درحال حاضرتعداد 130 نفرازپناهجويانی که بعدازتاريخ 9 آپريل وارد آبهای استراليا شده اند درآخرهفته ی گذشته به اين بازداشتگاه منتقل شده اند.

اين تصميم دولت فدرال باعث واکنش شديد حزب سبزهای استراليا وفعالان حقوق بشردراستراليا شده وازجمله خانم سناتورهانسون يانگ سخنگوی حزب سبزهای استراليا ديروز درسخنرانی خوددرشهرآدلايد سياست اخيردولت فدرال را تشبيه به صبحانه سگ کرده وگفته است که سياست جديد دولت آقای راد بازگشت به سياست های ضدانسانی دولت قبلی آقای هاوارد می باشد وانتقال اين پناهجويان به يک بازداشتگاه نظامی مانند مديريت انبارداری هست ودولت حقوق انسانی اين پناهجويان را که به خاک استراليا پناهنده شده اند نقض کرده است .

وی درگفتگوبا خبرنگاران اظهارنگرانی کرده است که اين هم بخشی ازسياست های وتبليغات های انتخاباتی آقای کوين راد می باشد.خانم سناتورهانسون يانگ بازداشتگاه Curtin را به يک جهنم واقعی و زنده تشبيه کرده وخواستارانتقال پناهجويان به سايربازداشتگاه های وزارت مهاجرت و شهروندی در کشور شد .

بازداشتگاه مدت هشت سال به حال مسدود وبسته بود ولی اخيرا وزارت مهاجرت وشهروندی در واکنش به کمبود فضای کافی وفشارناشی ازورود روزانه ی قايق ها وپناهجويان جديد قصد دارد اين بازداشتگاه را بازگشايی نمايد.

 به گفته ی مقامات وزارت مهاجرت وشهروندی استراليا تنها پناهجويان افغان وسريلانکايی که بعدازتصويب قانون تعليق بررسی درخواست پناهندگی وارد استراليا شده و خواهند شد برای کنترل وامنيت بيشتروجلوگيری ازشورش آنها به اين محل منتقل خواهند شد.

آقای Rintoul يک ازفعالان حقوق بشروگروه های حمايت کنندگان ازپناهندگان استراليا گفته است که دولت استراليا مي خواهند پناهجويان راازجلوی چشم وذهن عموم مردم استراليا خارج کند وآنها را درصحرا ودربازداشتگاه نظامی نگهداری کند تا هيچ صدايی ازآنها به گوش مردم استراليا نرسد واين يک لکه ی ننگ برای دولتی هست که دم ازحقوق بشروحمايت ازپناهجويان می زند.

بازداشتگاه  Curtin درزمان دولت آقای هاوارد درسال های 2000 تا 2002 مکانی برای نگهداری وبازداشت پناهجويان بود وبعدازشورش واعتصاب بزرگی که درسال 2002  درآن رخ داد وتعداد زيادی ازپناهجويان زندانی درطی درگيری با نيروی ضدشورش استراليا مجروح وزخمی شدند.

حدود يک سوم از1000 پناهجوی زندانی درسال 2002 دراين اعتصابات ودرگيری ها شرکت داشتند.درطی اين شورش ها چندده هزاردلار به تاسيسات واتاق های اين بازداشتگاه خسارت وارد شد.

آقای Rintoul اظهارنگرانی کرده است که شرايط بد آب وهوايی وعدم امکانات کافی دراين بازداشتگاه شايد منجربه شورش وتظاهرات دوباره ی پناهجويانی که دربلاتکليفی واسترس بسرمی برند شود.

گزارش بالا برگرفته ازوب سايت  استراليا هست که درتاريخ 19 آپريل 2010 به نشررسيده است
+ نوشته شده در  2010/4/19ساعت   توسط جواد هزاره  | 


يک فروند قايق ديگردرآبهای استراليا متوقف شد.بنا به اعلانات رسمی وزارت امورداخله ی دولت فدرال استراليا روزجمعه 16 آپريل نيروی مرزبانی دريايی اين کشوريک قايق را که حامل 82 پناهجو عمدتا ازکشورعراق را درشمال شرقی جزيره ی کريسمس آيلند متوقف وبازداشت کرده اند.

اين چهل وسومين قايقی هست که ازشروع سال جاری ميلادی 2010 بطورغيرقانونی وارد آبهای استراليا شده وتوسط گشت های دريايی اين کشورمتوقف می شود.

اين گروه ازپناهجويان برای چک آپ پزشکی وامنيتی وهويتی به کمپ کريسمس آيلند منتقل خواهند شد.

تاهنوز هويت تمام اين گروه تعيين نشده است ولی گمان اين هست که اکثريت آنها را اتباع عراقی تشکيل می دهند ولی دولت استراليا درصورتي که پناهجويی ازکشورهای سريلانکا وافغانستان دراين گروه باشند مشمول قانون ومصوبه ی جديد دولت فدرال استراليا خواهند شد وبايد مدت سه ماه برای سريلانکايی ها وشش ماه را برای افغان ها درتعليق کامل بسرببرند.

گزارش بالا دروب سايت خبری استراليا به تاريخ 16 آپريل 2010 به نشررسيده است

+ نوشته شده در  2010/4/19ساعت   توسط جواد هزاره  | 


رهبراپوزيسيون دولت فدرال استراليا آقای تونی ابوت ازحزب ليبرال درمصاحبه راديويی خود اعلام کرده است که درصورتی که مردم استراليا وی را بعنوان نخست وزير درانتخابات آينده انتخاب نمايند وی کسانی را که با قايق به استراليا پناهنده می شوند ازويزای اقامت دائم محروم خواهد کرد تا اين راه برای هميشه بسته شود .

وی گفت که درصورت موفقيت درانتخابات وی مانند دولت سابق آقای هاوارد به پناهجويانی که درخواست های پناهندگی شان تاييد وقبول شود تنها ويزای حمايت موقت داده خواهد شد .

 وی خطاب به پناهجويان غيرقانونی گفت : درصورت انتخاب شدن من بعنوان نخست وزير آينده شما نخواهيد توانست ويزای اقامت دائم بدست بياوريد نه اگردارد, نه اما ! اگرشما ازطريق غيرقانونی اقدام کنيد ويزای دائم برای شما صادرنخواهد شد وداستان همين خواهد بود وتمام !!!

وی همچنين افزود : اگراين پيام روشن وقوی به مردمان  قاچاقبر وپناهجويان غيرقانونی داده شود من به مردم استراليا اطمينان می دهم که ديگرکسي بطورقاچاق وارد استراليا نخواهد شد اما اگرمانند دولت آقای راد عمل کنيم مشخص هست که کسی جلوی ورود سيل مانند وغيرقانونی پناهجويان را نمی تواند بگيرد !

حزب سبزهای استراليا هم براين باورهستند که درصورت موفقيت آقای تونی ابوت درانتخابات آينده حتما روند بررسی وپذيرش پناهجويان با حالت فعلی دولت آقای کوين راد تفاوت خواهد داشت و وی دوباره مسئله ويزای حمايت موقت را فعال خواهد ساخت .

سناتور خانم هانسون يانگ سخنگوی حزب سبزهای استراليا گفت که زبان ومنطق آقای تونی ابوت نگران کننده هست واگروی چنين تغييری را درسياست مهاجرتی استراليا بياورد اين درتضاد کامل با وظيفه ورسالت ملی وبين المللی ما درقبال مهاجران می باشد.

تاکنون تعداد 42 قايق ازشروع سال جاری ميلادی 2010 وارد استراليا شده اند ومشکلات زيادی را برای دولت آقای راد بوجود آورده اند .

 بعداز به روی کارآمدن دولت آقای کوين راد دراواخر سال 2007  , سياست مهاجرتی دولت سابق آقای هاوارد را که مبتنی برصدورويزای های حمايت موقت برای پناهجويان بود را لغو کردوبه پناهجويان ويزای اقامت دائم داده می شد ; اما ازتاريخ 9 آپريل دولت آقای راد بررسی وصدورويزای پناهندگی را برای اتباع افغانستان وسريلانکا که 80 % پناهجويان غيرقانونی را دراستراليا تشکيل مي دهند مسدود کرده است.

گزارش بالا دروب سايت خبری استراليا به تاريخ 16 آپريل 2010 به نشررسيده است

+ نوشته شده در  2010/4/16ساعت   توسط جواد هزاره  | 


مقامات پليس اندونزيا اعلام کردند که صبح روزچهارشنبه 14 آپريل تعداد 37 پناهجوی افغانی وايرانی را که سواربرقايق ماهيگيری قصدعزيمت غيرقانونی به سمت استراليا را داشته اند بازداشت نموده اند.

Herukoco رئيس پليس منطقه ی sukabumi گفته است که اين پناهجويان صبح امروز 14 آپريل درمنطقه plampung درغرب جزيره ی جاوه دستگيرشده اند.

پناهجويان به پليس گفته اند که آنها برای يافتن يک زندگی بهتربعنوان يک پناهنده عازم استراليا بوده اند ووضعيت کشورهايشان نامناسب است .

کلنل Herukoco که مانند عده زيادی ازاندونزيايی ها تنها ازيک نام استفاده می کند به خبرنگاران گفته است که اين پناهجويان افغانی وايرانی به بازداشتگاه مرکزی اداره اميگريشن درشهرجاکارتا منتقل شده اند.

کشوراندونزيا تبديل به مرکز ترانزيت کسانی شده است که ازکشورهايی مانند افغانستان, ايران, عراق وسريلانکا برای رسيدن به استراليا ازآنجا استفاده کرده ومی گذرند.

موضوع عدم همکاری کافی دولت اندونزيا با دولت استراليا درمورد کنترل قاچاقچيان انسان ومهاجرت غيرقانونی سالها هست که مورد بحث درمحافل سياسی واجتماعی استراليا می باشد.

همچنين مقامات استان شرقی Nusatenggara درروزدوشنبه 12 آپريل گفته بودند که درظرف چندماه گذشته تعداد نفرپناهجوی غيرقانونی که قصدعزيمت به استراليا را داشته بودند دربازداشگاه شهر kupang دربازداشت بسرمی برند.

گزارش بالا دروب سايت خبری  اندونزيا به تاريخ چهارشنبه 14 آپريل 2010 به نشررسيده است 
+ نوشته شده در  2010/4/14ساعت   توسط جواد هزاره  | 


وزارت مهاجرت وشهروندی دولت استراليا مي تواند ازهفته ی آينده ازبازداشتگاه شهرداروين درشمال استراليا برای نگهداری وبازداشت پناهجويان استفاده نمايد تا ازفشارناشی ازازدحام جمعيت پناهجويان ساکن درکمپ کريسمس آيلند که باعث کمبود فضای کافی برای پناهجويان وفشارمضاعف برپرسنل وخدمه ی کمپ کاسته شود.

شب گذشته 12 آپريل تمام خدمه های اندونزيايی با يک پرواز ازجزيره ی کريسمس به بازداشتگاه داروين منتقل شده اند وانتظارمی رود که با برنامه ريزی درهفته ی آتی تعداد بيشتری ازپناهجويانی که درکريسمس آيلند بسرمی برند به اين بازداشتگاه که درشهرداروين استراليا واقع شده است انتقال يابند.

امکانات وتسهيلات موجود درکمپ کريسمس آيلند برای نگهداری وبازداشت پناهجويان کافی نمی باشد ودرنتيجه ازکيفيت خدمات کاسته شده است . ب

عنوان مثال تعداد 23 تن ازکارمندانی که به عنوان مديرحقوقی ناظربررسی درخواست های پناهندگی پناهجويان هستند مجبورهستند برکل درخواست های پناهجويانی که قبل ازاعلان تعليق بررسی درخواست های جديد به کريسمس وارد شده بودند وبالغ بر2160 نفر می شوند نظارت ورسيدگی نمايند که فوق العاده استرس آور وخسته کننده می باشد.

معمولا مديران حقوقی که مسئول بررسی درخواست های پناهندگی ومشکلات پناهجويان هستند حداکثرمی توانند برپرونده ی 20 نفر بطورهمزمان کارنموده وآنها را بررسی نمايند واين درحالی هست که تنها 23 نفر درجزيره ی کريسمس مسئول بررسی اين تعداد پناهجويان هستند که کارطاقت فرسا وچندين برابر ظرفيت استاندارد می باشد.

مديرحقوقی به کسی گفته می شود که بايد درخواست پناهجويان را بررسی نموده وبعدازمطالعه ومصاحبه تعيين نمايد که وی مستحق دريافت ويزای حمايتی وپناهندگی می باشد يا خير.

آقای Jim Carty  که مدت سه ماه را درکريسمس آيلند بعنوان مديرحقوقی انجام وظيفه کرده است وبتازگی به استراليا بازگشته است می گويد که مديران مجبورهستند که برای سرعت کاردربررسی درخواست پناهجويان روزی سه باربا درخواست کنندگان مصاحبه نمايندکه بيش ازحد استاندارد می باشد.

آقای Jim Carty می گويد که انجام دادن اين حجم کار که مستلزم مطالعه دقيق وبررسی کامل می باشد, با اين تعداد مديرحقوقی وهزاران پناهجو دريک چنين مکانی جدا دشوارهست واحساس من اين هست که بدون شک همه به شمول پناهجويان وپرسنل ومديران حقوقی تحت فشارزيادی می باشند.

گزارش بالا دروب سايت خبری استراليا به تاريخ سه شنبه 13 آپريل 2010 به نشررسيده است
+ نوشته شده در  2010/4/14ساعت   توسط جواد هزاره  | 


تصميم جنجالی دولت آقای کوين راد مبنی برتوقف بررسی درخواست های پناهندگی اتباع افغانستان وسريلانکا باعث انتقاد شديد انجمن حقوقدانان استراليا شده است وآنها اين مصوبه دولت فدرال را توهين آميزوآميخته ی با انگيزه های سياسی خوانده اند.

درکناراعلانات انجمن حقوقدانان استراليا جمع زيادی ازفعالان درامورحقوق بشرواحزاب سياسی وگروه های اجتماعی اين اقدام دولت کوين راد نژاد پرستانه ومتناقض با حقوق بشروکنوانسيون بين المللی حقوق پناهندگان می دانند.

آقای رئيس انجمن حقوقدانان استراليا دربيانيه ای که امروزدوشنبه 12 آپريل انتشارداده است گفته است که سيستم قضايی استراليا بعدازمصوبه ی سال 1967 درمورد پناهجويانی که به استراليا پناه می آورند به روشنی گفته است که بايد بدون درنظرداشت نژاد ,مذهب , دين وکشورخاصی درکمال انصاف وعادلانه درخواست وشکايات شان بررسی شود ودرصورت شناخته شدن بعنوان يک پناهنده ي واقعی بايد استراليا براساس کنوانسيون بين المللی مهاجرت که خود ازامضاکنندگان آن هست امنيت وزندگی فرد مذکوررا تضمين کند.

وی درادامه گفت که دولت استراليا بايد درتصاميم خود اصل احترام ورعايت حقوق بشررا مدنظربگيرد وبا کسانی که درجستجوی امنيت وکشورآزاد به اينجا آمده وخواهان عدالت وانصاف ازسوی استراليا می باشند منصفانه رفتارنمايد.

درحالی که عده ی زيادی ازفعالان حقوق بشرواحزاب سياسی وحقوقدانان اين تصميم دولت را درتناقض با قانون اساسی وکنوانسيون حقوق پناهندگان می دانند دولت فدرال استراليا همچنان ازتصميم خود درمورد توقف وتعليق بررسی درخواست های پناهجويان افغانستان وسريلانکا حمايت کرده وبردرست بودن اين راه حل تاکيد می ورزد.

برداشتی که ازتصميم دولت فدرال استراليا می شود اين هست که پناهجويان افغانستان وسريلانکا با توجه به اينکه دولت استراليا معتقد هست که شرايط دراين کشورهای روبه بهبود هست نمی توانند بعدازين به عنوان پناهنده دراستراليا شناخته شوند.

گزارش بالا دروب سايت استراليا به تاريخ 12 آپريل 2010 به نشررسيده است 
+ نوشته شده در  2010/4/12ساعت   توسط جواد هزاره  | 


نيروی دريايی استراليا يک قايق ديگررا که حامل پناهجويان بوده است متوقف کرد.

بنابه اعلانات روزگذشته وزيرامورداخله ی دولت فدرال استراليا آقای برندن اوکانر تعداد 25 پناهجو و2 خدمه ی اندونزيايی براين قايق سواربوده اند.اين چهل ويکمين قايق ازشروع سال جاری 2010 وسومين قايقی هست که بعدازتغييرات اخيردرسياست دولت فدرال استراليا وارد آبهای استراليا می شود.

قايق دراوايل صبح روزيکشنبه 11 آپريل درحوالی جزيره ی درآبهای غرب استراليا شناسايی ومتوقف شده است .

بگفته ی آقای اوکانر اگرسرنشينان اين قايق ازکشورهای افغانستان وسريلانکا باشند بايد مدت اعلام شده را درتعليق کامل دربازداشت سپری نمايند تا دولت تصميم نهايی را درمورد بررسی درخواست های پناهندگی آنها بگيرد.

اين تغييرات درحالی انجام شده است که نزديک به 80% پناهجويان را ازکشورهای افغانستان وتعدادی هم ازسريلانکا می باشند.پناهجويان ياد شده برای چک آپ پزشکی وامنيتی وهويتی بزودی به کمپ کريسمس آيلند منتقل خواهندشد.

گزارش بالا دروب سايت خبری  استراليا به تاريخ 11 آپريل به نشررسيده است

+ نوشته شده در  2010/4/12ساعت   توسط جواد هزاره  | 


انجمن وکلای استراليا اعلام کرده است که تصميم دولت فدرال درمورد مسدودکردن بررسی درخواست های پناهندگان افغان وسريلانکايی مي تواندبا چالش های قانونی روبروشود.

روزجمعه 9 آپريل 2010 دولت فدرال درکانبرا اعلام کرد که بلافاصله پذيرش درخواست های پناهندگی ازپناهجويان دوکشورمذکورا برای خنثی کردن عمليات وتجارت قاچاقيان انسان درمنطقه متوقف خواهد کرد.

اما انجمن وکلا " حقوقدانان " استراليا گفته است که اين بدان معنی هست که پناهجويان تازه وارد ازين دوکشورتا مدت اعلام شده شش ماه برای افغانستانی ها وسه ماه برای سريلانکايی ها را طی نکنند به درخواست پناهندگی آنها ترتيب اثرداده نمی شود واين به معنای تبعيض عليه اتباع افغان وسريلانکا می باشد.

سخنگوی انجمن حقوقدانان استراليا Greg Barns درگفتگوبا راديوی ABC افزود که درقانون اساسی استراليا تمام پناهجويان بدون درنظرداشت مليت ونژاد وکشورآنها بايدبطورمساوی به درخواست ها وشکايات شان رسيدگی وبررسی گردد.

دولت فدرال استراليا گفته است که اين تغييرات درپی آنچه که بهبود وضعيت امنيتی وسياسی درکشورهای افغانستان وسريلانکا هست درسياست مهاجرتی دولت استراليا اعمال خواهد شد ومطابق با رسالت ووظيفه ی بين المللی وتعهدات استراليا درقبال پناهجويان هست وبا کنوانسيون بين المللی پناهندگان درتضاد نيست .

اما کميسيون حقوق بشراستراليا اعلام کرده است که آنها نگران اين هستند که بدون درنظرداشت شرايط واقعی زندگی پناهجويان درکشورهايشان وتبعيض برعليه دوکشورافغانستان وسريلانکا اين تغييرات اعمال شده باشد وباعث تبعيض عليه نژاد وکشورخاصی شود.

همچنين نماينده ی منطقه ای کميساريای عالی سازمان ملل متحد UNHCR درامورپناهندگان آقای ريچارد تولو دربيانيه خود دراواخر روز جمعه اعلام کرده است که براساس کنوانسيون بين المللی پناهندگان که استراليا نيزآن را امضا وبرعمل به آن تعهد کرده است بايد تمام درخواست های پناهجويان بدون درنظرداشت کشور و يا مليت ونژاد آنها بررسی شود وبا آنها برخورد عادلانه ومنصفانه ای صورت بگيرد.

از ابتدای سال جاری 2010 تاکنون بيش از1800 پناهجو عمدتا ازکشورافغانستان وسريلانکا وارد استراليا شده اند.

گزارش بالا دروب سايت خبری استراليا به تاريخ شنبه 10 آپريل 2010 به نشررسيده است
+ نوشته شده در  2010/4/10ساعت   توسط جواد هزاره  | 


گشت مرزی نيروی دريايی استراليا اعلام کرده است که يک فروند قايق را که حامل 8 پناهجو و 2 خدمه ی اندونزيايی بوده را متوقف کرده است .

اين سی ونهمين قايق پناهجويان ازشروع سال جاری 2010 واولين قايقی هست که بعدازتعليق بررسی درخواست پناهندگی پناهجويان که ديروز 9 آپريل اعلام شد وارد آب های استراليا شده است .

آنچه که تاکنون نامعلوم ودرپرده ای ازابهام باقی مانده است هويت اين پناهجويان هست که ازطرف وزارت امورداخله ی دولت فدرال استراليا اعلام نشده است .

وزيرامورداخله ی دولت استراليا آقای برندن اوکانر دراعلانات رسمی روزشنبه 10 آپريل 2010 اعلام کردکه گشت دريايی اين قايق را ديروزجمعه 9 آپريل 2010 درآبهای شمال شرقی جزيره ی هاشموری ريف شناسايی ومتوقف کرده است .

به گفته ی آقای اوکانر تعداد 8 پناهجو و2 خدمه ی اندونزيايی براين قايق سواربوده اند که بزودی به کمپ کريسمس آيلند منتقل خواهندشد.

وی همچنين افزود که اگراين پناهجويان ازدوکشورافغانستان وسريلانکا باشند بنابه مصوبه ديروز دولت فدرال استراليا مبنی برتعليق بررسی درخواست های پناهندگان بايد مدت اعلام شده را بدون تکليف درکمپ کريسمس سپری کنند که برای افغانها 6 ماه وبرای سريلانکايی ها 3 ماه تمام تعيين شده است .

آقای اوکانرگفت که اعلان اين تعليق بخاطراين هست که بنظردولت بايد شرايط کشورهای سريلانکا وافغانستان  بررسی ومشخص شود که آيا اين پناهجويان واقعا دچارمشکل ودرمعرض تهديد وخطرجانی قراردارند يا خير؟ وتا زمانيکه اين امربردولت فدرال ثابت نشود بايد اين پناهجويان درکمپ بازداشت باشند.

همچنين آقای اوکانر افزود که مشکل قاچاق انسان تنها معضل دولت استراليا نيست بلکه اين معضلی برای منطقه وجهان می باشد که کشوراستراليا نيزدرآن درگيرمی باشد.

وی گفت که درراستای همکاری با دولت های منطقه وبخصوص دولت اندونزيا تاکنون  3362 تن ازپناهجويانی که قصدعزيمت بصورت غيرقانونی به استراليا راداشته اند توسط مقامات وپليس اندونزيا دستگيروبازداشت شده اند وتعداد 60 نفرهم که دست اندرکاروسازمان دهنده ی قاچاقيان انسان بوده اند توسط پليس اندونزيا دستگيرشده اند.

گزارش بالا دروب سايت خبری  استراليا به تاريخ شنبه 10 آپريل 2010 به نشررسيده است
+ نوشته شده در  2010/4/10ساعت   توسط جواد هزاره  | 


مخالفان دولت فدرال استراليا "اپوزيسيون" به تصميم دولت درمورد تعليق بررسی درخواست های پناهندگی اتباع افغانستان وسريلانکا حمله کرده وآنرايک حرکت سياسی برای انتخابات آينده دانسته وگفته اند که اين تصميم دولت هيچ تاثيری درکاهش ورود غيرقانوني پناهجويان نخواهد گذاشت .

نخست وزيردولت فدرال استراليا کوين راد گفته است که به جهت اينکه تغييرات مثبتی دررشد وانکشاف امنيت ودموکراسی درکشورهای سريلانکا وافغانستان مشاهده می شود برای مدت سه ماه درخواست های پناهندگی  اتباع سريلانکا وشش ماه اتباع افغانستان بررسی نخواهدشد .

اما تونی ابوت رهبراپوزيسيون دولت فدرال استراليا اين تصميم دولت وتغييرات درقانون مهاجرت را ناشی ازضعف وشکست سياست های دولت درقبال ورود غيرقانونی پناهجويان می داند.

آقای ابوت می گويد که شرايط جديد درکشورهای سريلانکا وافغانستان باعث اين تغييرات نيست بلکه ورود سيل مانند قايق های پناهجويان باعث اين تغييرسياست شده است .

آقای اسکات موريسون سخنگوی اپوزيسيون هم گفته است که دولت ازيک ماه قبل باخبربود که شرايط درسريلانکا وافغانستان درحال تغييرمی باشد اما سئوال اين جاست که چرا دولت دراين زمان " امروز" اقدام به تغييرسياست خود می کند؟تمام اقدامات آنها درمعلق کردن وعدم بررسی درخواست های پناهجويان خلاصه می شود ولی چطورمی خواهند جلوی ورود غيرقانونی قايق های آنها را که هرروزه خبر ورود شان را می شنويم بگيرند؟!

آقای موريسون افزود که تمام هدف اين تغييرسياست دولت فدرال برای به هيجان کشيدن انتخابات فدرال آينده هست وجمع آوری آرای بيشتری که دولت فعلی برای بقای خود بدان نيازمند هست .

سناتور حزب سبز خانم هانسون يانگ گفته است که تغييرسياست دولت درمورد معلق کردن بررسی درخواست های پناهندگی پناهجويان مانند اقدام دولت سابق دولت هاوارد که ويزا های حمايتی موقت برای پناهجويان صادرمی کرد خطرناک هست وعواقب آن به دولت برخواهدگشت.

خانم هانسون گفت, که تصميم دولت بيشترازآنچه که براساس تغييرات سياسی درکشورهای سريلانکا وافغانستان باشد بيشتربه جهت تغييرات سياسی داخل استراليا مربوط می باشدواين مربوط به سياست وسياست بازی هست وهيچ ارتباطی به حقوق بشروانسان دوستی ندارد.

کريس ايوانز وزيرامورمهاجرت وشهروندی دولت فدرال استراليا اعلام کرده است که اين تغييرات شامل کسانی که قبل ازاين تاريخ به کمپ کريسمس آيلند رسيده اند ودربازداشت بسرمی برند نخواهد شد ودرخواست های آنها مانند سابق بررسی خواهد شد اما هرکسی که ازين دوکشور " افغانستان وسريلانکا"درآبهای استراليا متوقف وبازداشت شود بايد مدت ذکرشده را درتعليق طی کند تا دولت بعدا تصميم نهايی خود رادرباره ی آنها بگيرد.

رئيس کميسيون حقوق بشرکشوراستراليا خانم کاترين برانسون گفت است که اين تصميم دولت به معنای بازداشت نامحدود پناهجويان تازه وارد می باشد که سقف وتاريخ مشخصی برای تمام شدن دوران تعليق درآن ذکرنشده است .

وی خاطرنشان کرد که کميسيون حقوق بشردرنظردارد که يک هيئت را برای بررسی وضعيت بازداشتگاه کريسمس آيلند به آنجا اعزام کند.

وی همچنين افزود که کميسيون حقوق بشرسال گذشته يک گزارش نسبتا جامع را ازوضعيت کمپ کريسمس آيلند تهيه کرده بود ولی الان باتوجه به تغييرات ايجاد شده معلوم نيست که آيا وضعيت پناهجويان بهترشده يا خير؟روی همين لحاظ ماتصميم داريم برای بروزرسانی اين گزارش ها يک هيئت ديگربرای بررسی شرايط جديد جزيره کريسمس بدانجا اعزام نماييم .

خانم Bassina Farbenblum مديردانشگاه و پروژه ی حقوق مهاجرين درشهرنيوسات ويلز هم گفته است که دولت با اين تصاميم خود عملا قوانين وعهدنامه ي بين المللی مهاجرت را نقض کرده است .وی گفته است که اين يک کارغيرقانونی وغيرانسانی هست که اين پناهجويان به دوره های طولانی ونامحدود بازداشت شوند بخاطراينکه جلوی ورود سايرپناهجويان گرفته شود.

خانم Bassina Farbenblum گفت که اين سياست عمق تبعيض را دراستراليا نشان خواهد داد وبازداشت پناهجويان بدون درنظرگرفتن زمان مشخص خود ناقض کنوانسيون حقوق پناهندگان می باشد واين يک کارزشت و غيراخلاقی می باشد که وجهه ی بين المللی استراليا را مخدوش خواهد کرد.

شورای پناهندگان استراليا هم درواکنش به اين تصميم دولت فدرال استراليا مبنی برمعلق کردن بررسی تمام درخواست های پناهجويان اعلام کرده است که تعليق بررسی درخواست های پناهندگی اين پناهجويان کاملا ظالمانه وغيرقانونی هست چرا بايد اين افراد مانند مجرمان وجنايتکاران درحبس نامحدود بمانند؟!

آقای جان گيبسون گفته است که دولت با اين کارمفاد کنوانسيون حقوق پناهندگان را نقض کرده است . اين تغييرات هيچ تاثيری درمتوقف کردن ورود قايق ها نخواهد داشت وما بايد با دقت به سياست ها وتغييرات دولت چشم دوخته ومنتظربمانيم که چه اتفاقاتی روی خواهد داد.

رئيس شورای پناهندگان استراليا آقای جان گيبسون گفت که نگرانی اين هست که به نظرما دقت کافی دربررسی وضعيت کشورهای افغانستان وسريلانکا صورت نگرفته باشد!! دولت به منابع اطلاعاتی تکيه کرده است که خود نظارتی برفعاليت وصحت گزارشهای آنها نداشته است.

آقای گيبسون همچنين اظهارکردکه بايد ازبوجود آمدن يک تغييرات پايدار ودائمی درکشورهای مذکورمطمئن شد وبعدازآن اقدام به تغييرسياست درقبال پناهجويانی که بخاطرزندگی وحيات شان اين راه را می پيمايند نمود.

گزارش بالا برگرفته ازوب سايت خبری  استراليا می باشد که درتاريخ جمعه 9 آپريل  2010 به نشررسيده است
+ نوشته شده در  2010/4/9ساعت   توسط جواد هزاره  | 


تمامی درخواست های  پناهندگی پناهجويان ازکشورهای افغانستان وسريلانکا ازين به بعد به حالت تعليق خواهد بود وهمچنين گشت های دريايی استراليا توانستند دريک عمليات نجات اضطراری جان نزديک به 70 پناهجو که که درحالت خرابی نزديک به مرگ بودند را نجات بدهند .

وزيرامورمهاجرت وشهروندی دولت فدرال استراليا آقای کريس ايوانز گفته است که دولت استراليا تصميم گرفته است که تا روشن شدن " وضعيت درحال تغيير" هردوکشورافغانستان وسريلانکا بررسی درخواست های پناهندگی اتباع اين دوکشوررا به حالت تعليق درآورده است .

براساس اين قانون جديد دولت استراليا بررسی درخواست های پناهجويان جديدی که ازکشورسريلانکا وارد خواهندشد برای مدت 3 ماه معلق خواهد بود وهيچ بررسی برای پذيرش آنها صورت نخواهد گرفت وبرای اتباع افغانستان هم اين مدت 6 ماه خواهد بود وازين تاريخ به بعد تا شش ماه آينده هرکسی که وارد آبهای استراليا شود مدت 6 ماه درتعليق کامل خواهد بودوبه درخواست پناهندگی آنها ترتيب اثرداده نمی شود.

همچنين دولت فدرال استراليا بررسی خواهد کرد که بعدازين مدت چه کسانی بايد درخواست های شان بررسی شود ومستحق دريافت پناهندگی هستند يا خير؟ يا اينکه دوره تعليق آنها برای مدت ديگری تمديد خواهد شد. اين به اين معنی هست که تمامی کسانی که ازدوکشورافغانستان وسريلانکا بعدازتصويب اين قانون که درتاريخ 9 آپريل مصوب شده است وارد آبهای استراليا شود درخواست های پناهندگی شان بررسی نخواهد شد تا زمانی که تعليق برداشته نشود ودولت اين حق را دارد که اين تعليق را تمديد نمايد.

اين تصميم دولت استراليا بعدازآن می آيد که گزارش های کميساريای عالی سازمان ملل متحد  UNHCR درامورپناهندگان نشان دهنده ی تغييردروضعيت سياسی وامنيتی اين دوکشورمی باشد.

آقای ايوانز همچنين اين مطلب را يادآورشدکه اين به اين معنی نيست که درخواست های پناهجويانی که درکمپ کريسمس هستند بطورکامل رد خواهند شد وقانون برای افراد تازه وارد می باشد.

وزيرامورمهاجرت وشهروندی استراليا آقای ايوانزگفت که هدف وپيام اين تغييرات اين هست که کسانی که قاچاقبران انسان هستند ديگرنمي توانند ادعا کنند ,که با رسيدن به آبهای استراليا پناهنده شدن وويزای پناهجويان تضمين شده است وهمچنين کسانی که درصدد پرداخت پول وپيداکردن کسی برای انتقال شان به استراليا برای پناهنده شدن هستند هم بايد بدانندکه اين راه درستی برای اين کارنيست وبايد به کشورهايشان برگردند.

آقای ايوانز اين مطلب را رد کرد که تعليق درخواست پناهجويان غيرانسانی هست وافزود پناهجويانی که ازاين دوکشوروارد خواهند شد ,ازشرايط زندگی وحقوق برابری با بقيه پناهجويان برخوردارهستند; اما بررسی درخواست هايشان بنا به بررسی های سازمان ملل متحد ودولت استراليا معلق خواهدبود.

اکثريت پناهجويانی که وارد استراليا می شود ازکشورهای افغانستان وسريلانکا می باشند.دولت استراليا همچنين درراستای مبارزه با قاچاق انسان درمنطقه به دنبال هدف گيری وبازداشت کسانی هست که جريان پول شويی تجارت قاچاقيان انسان را اداره می کنند.

درهمين رابطه آقای استفان اسميت وزيرامورخارجه دولت فدرال اين تغييرات را هوشمندانه ومثبت خواند ويادآورشد که دروضعيت هردوکشورافغانستان وسريلانکا تغييرات مثبتی درزمينه های امنيتی وسياسی واجتماعی ديده می شود.

آقای اسميت گفت که همه شاهد يک انتخابات دموکراتيک پارلمانی بعدازتقريبا دودهه خشونت وناآرامی درسريلانکا بوديم ,همچنين با اتکا به گزارشهای کميساريای عالی ملل متحد درامورپناهندگان ازکشورافغانستان تنها به دليل اينکه شما ازمردم "هزاره" درافغانستان باشيد نمی توانيد بطورخودکار شرايط کسب پناهندگی به کشوراستراليا را دارا باشيد.

دولت استراليا همچنين به بررسی درخواست های پناهندگی کسانی که ازقبل دردرکمپ کريسمس آيلند هستند ادامه خواهد داد تا ببيند چه افرادی واقعا بعنوان پناهنده واجد دريافت ويزای حمايت " پناهندگي" خواهند بود.

تمام پناهجويانی که وارد آبهای استراليا می شوند مانندگذشته به کمپ کريسمس آيلند منتقل خواهند شد ودولت برای مقابله با کمبودفضا برای سکونت اين پناهجويان تدابيرجديدی برروی دست خواهد گرفت .

وزيرامورمهاجرت وشهروندی آقای ايوانز همچنين گفت که درصورت نيازبرای انتقال مازاد برظرفيت کمپ کريسمس به بازداشتگاه شهرداروين اين مطلب دورازانتظارنخواهدبود.

همچنين جزئيات عمليات نجات پناهجويانی که در73 مايلی جنوب شرقی جزيره ی کريسمس دچارحادثه شده بودند را امروز دولت منتشرکرده است .

دولت گفته است که عده ای ازپناهجويان تقريبا غرق شده بودند ولی با تلاش زياد پرسنل نيروی دريايی استراليا آنها نجات داده شدند.

آقاي اوکانر وزيرامورداخله ی دولت فدرال استراليا دربيانيه خود گفت که موتور(انجن) قايق آنها دچارشکستگی شده بود وپناهجويان درحال  غرق شدن بوده اند.آنها درحال دست وپا زدن درآب بودند که خدمه ی نيروی دريايی استراليا آنها را ازمرگ حتمی نجات داد.

اين پناهجويان بعدازدرمان ابتدايی به کمپ کريسمس آيلند برای چک آپ کامل پزشکی وامنيتی وهويتی منتقل خواهندشد.

گزارش بالا برگرفته ازوب سايت خبری  استراليا هست که بتاريخ جمعه 9 آپريل 2010 به نشررسيده است 
+ نوشته شده در  2010/4/9ساعت   توسط جواد هزاره  | 


مقامات استراليايی اعلام کرده اند که يک قايق ديگررا درآبهای شمال شرقی اين کشورمتوقف کرده اند. اين قايق که حامل 99 پناهجو و4 خدمه ی اندونزيايی بوده است درحوالی جزيره ی Broome درشمال شرقی استراليا توسط گشت های دريايی استراليا شناسايی ومتوقف شده است .

بنابه اعلانات رسمی وزارت امورداخله ی دولت فدرال استراليا آقای برندن اوکانر اين قايق درحوالی بعدازظهرروزچهارشنبه 7 آپريل 2010 ابتدا توسط گشت هوايی شناسايی وبعدا توسط گشت دريايی بازداشت شده است.

آقای برندن اوکانر دراعلان خود همچنين افزود که اين گروه برای چک آپ امنيتی وهويتی وپزشکی به کمپ کريسمس آيلند منتقل خواهند شد . اين سی وهفتمين قايقی هست که ازشروع سال جاری 2010 وارد آبهای استراليا شده است .

گزارش بالا دروب سايت   استراليا به تاريخ چهارشنبه 7 آپريل 2010 به نشررسيده است

+ نوشته شده در  2010/4/9ساعت   توسط جواد هزاره  | 


دولت فدرال استراليا درادامه مشکل ورود غيرقانونی پناهجويان به استراليا يک قايق ديگررا درنزديکی جزيره ي هاشموری ريف درشمال شرقی استراليا متوقف کرده است .

اين سومين قايقی هست که ازآغازماه آپريل وارد آبهای استراليا می شود وآنطورکه بنظرمی رسد درماه جاری فشارزيادی برکمپ کريسمس وارد خواهدشد.

بنابه اعلانات رسمی وزارت امورداخله ی دولت فدرال استراليا اين قايق دوشنبه شب 5 آپريل درغرب جزيره ی هاشموری ريف توسط گشت دريايی استراليا متوقف شده است.

همچنين دراين اعلان آمده است که قايق مذکورحامل 22 پناهجو و 1 خدمه ی اندونزيايی بوده است.

آقای برندن اوکانر وزيرامورداخله استراليا گفت که دولت استراليا با قدرت تمام ازمرزهای کشوردربرابرهرگونه خطروتهديد بشمول قاچاقيان انسان محافظت ومراقبت خواهد کردوقاچاق انسان يک مشکل جهانی ومنطقه ای هست ودولت استراليا با همکاری نزديک کشورهای همسايه ومنطقه برای حل اين معضل به تلاشهای خود ادامه خواهد داد.

اين گروه 22 نفره برای چک آپ امنيتی وهويتی وپزشکی به کمپ کريسمس که فوق العاده شلوغ شده است منتقل خواهندشد.

اززمان به قدرت رسيدن حزب لابور( کارگر) دراواخر سال 2007 تاکنون تعداد 104 قايق بطورغيرقانونی وارد آبهای استراليا شده اند.

درماه گذشته مارس دولت کوين راد توانست صاحب رکورد جديدی درزمينه ورود قايق های پناهجويان شود که 16 قايق درماه مارس سال جاری 2010 وارد آبهای استراليا شد واين درحالی بود که درماه نوامبر 1999 ودرزمان دولت آقای هاوارد اين رکورد 14 قايق بود.

گزارش بالا برگرفته ازوب سايت استراليا می باشد که درتاريخ سه شنبه  6 آپريل 2010 به نشررسيده است 
+ نوشته شده در  2010/4/6ساعت   توسط جواد هزاره  | 


نويسنده ی افغان "علی انور يوسفی" سواربرقايق نيمه خرابه ای هفت روز رابرای پيداکردن يک کشورامن وآزادی دردريا با زندگی خود ريسک کرده است.

آقای يوسفی 38 ساله , ازکشورافغانستان وازنژاد محروم وزيرفشاروشکنجه "هزاره" ماه سپتامبر سال گذشته بعدازسپری کردن 4 ماه درکمپ کريسمس موفق به اخذ پناهندگی وويزای دائم ازاستراليا شده است ودرشهربريسبون زندگی مي کند.

اوازجمله 200 پناهجويی هست که ازسپتامبرسال گذشته بدين سو ازسوی وزارت مهاجرت وشهروندی بعنوان پناهنده واقعی شناخته شده ودرايالت کوئينزلند اسکان مجدد داده شده اند.

وی همسر وسه فرزند خودرادرکشورپاکستان به اميدی رها کرده است که بتواند مجددا با آنها درکشوراستراليا ديدارکند وبا هم زندگی کنند.

او دردوران حکومت گروه تروريستی طالبان که عمدتا ازنژاد پشتون ها هستند به کارنويسندگی اشتغال داشته است وهمواره ازترس ودلهره ی دستگيرشدن توسط آنها بسربرده است.

وی گفت: " من فقط يک زندگی آزاد بهمراه خانواده خود را می خواستم که امکان آن درپاکستان وايران وجودندارد" .

 آقای يوسفی مدت سه سال را قبل ازآنکه تمام هستی وحيات خودرادريک قايق کوچک ريسک کند درکشورهای مختلفی نظيرايران, پاکستان, مالزيا واندونزيا بسربرده است .

درقايقی که وی سواربوده است 74 پناهجوی ديگرهم حضورداشته بودند اگرچه قايق تحمل وظرفيت حداکثرنصف اين جمعيت را داشته است .

آقای يوسفی گفت "که با آمدن هرموج دريا ما نزديک به مرگ وغرق شدن بوده اند." وی می گويد " ما هيچ اميدی نداشتيم هرلحظه احساس مي کرديم که غرق خواهيم شد وزنده نخواهيم ماند."

آقای يوسفی افزود که 90% کسانی که درروی قايق سواربودند بشمول خودش به شدت مريض شده بودند وبخصوص که به مدت دوروز بعدازتمام شدن آب آشاميدنی شان مجبوربه جوشاندن آب دريا برای نوشيدن شده بودند.

درنهايت بعدازهفت روزمسافرت وبازی مرگ وزندگی دردريا توسط گشت های دريايی استراليا شناسايی ومتوقف شده اند وبه کمپ کريسمس منتقل شدند.

مانند اکثرپناهجويان هزاره ديگر آقای يوسفی هم ازين می ترسيدند که نکند دولت واداره ی مهاجرت استراليا برای شان سوتفاهم شود که چرا آنها تلاش کردند بطورغيرقانونی وارد استراليا شوند.

وی گفت " احتمالا خيلی ها خواهند گفت که ما برای رسيدن به يک وضعيت اقتصادی وپيداکردن پول به استراليا آمده ايم ,با وجود همه اينها شايد شما حتی تصورنتوانيد بکنيد که چرا اين مردم با زندگی خود اين چنين معامله ای می کنند.

 اگردرآنجا " افغانستان" تهديدی برای ما نبود ما نمي خواستيم که کشورخودراترک کنيم وبه محضی که قدم درقايق بگذاريد متوجه خواهيد شد که يک قماربا زندگی وحيات خود می زنيد که معلوم نيست به مقصدبرسيد"

درسال گذشته ی  2009 دولت فدرال استراليا درخواست پناهندگی تعداد 816 پناهجو عمدتا هزاره را تاييد وبرايشان ويزای دائم صادرنمود.

مديربخش بررسی درخواست های پناهجويان برای ويزای پناهندگی واسکان مجدد وزارت مهاجرت وشهروندی استراليا خانم Margaret Neil گفت که بعدازسپری شدن دوران بررسی ومطالعه پرونده های اين پناهندگان نسبت به پذيرش يا رد کردن درخواست آنها اقدام می شود ودرصورت پذيرش آنها بايد درس زبان انگليسی بخوانند وکورس های رانندگی را بياموزند ودولت برايشان کارواشتغال فراهم کند.

مقاله ی بالا برگرفته ازوب سايت  استراليا می باشد که درتاريخ 4 آپريل 2010 به نشررسيده است
+ نوشته شده در  2010/4/5ساعت   توسط جواد هزاره  | 


قايق ديگری که حامل 50 پناهجو و 4 خدمه ی اندونزيايی بود ديروز يکشنبه 4 آپريل 2010 ابتدا توسط گشت هوايی شناسايی وبعدا توسط گشت های دريايی استراليا متوقف گرديد.

اين سی وپنجمين قايق پناهجويان هست که بطورغيرقانونی ازشروع سال جديد 2010 ميلادی وارد آبهای استراليا شده است .

 بنا به اعلانات رسمی وزارت مهاجرت وشهروندی استراليا اين گروه برای چک آپ امنيتی وهويتی وپزشکی به کمپ کريسمس آيلند انتقال خواهنديافت.

گزارش بالا دروب سايت خبری  استراليا به تاريخ دوشنبه 5 آپريل نشرشده است

+ نوشته شده در  2010/4/5ساعت   توسط جواد هزاره  | 


آقای کوين راد نخست وزيردولت فدرال استراليا درگفتگوی خود با رسانه های خبری گفت که هنوزدرکمپ کريسمس آيلند اتاق های برای اسکان دادن تعداد بيشتری ازپناهجويان تازه وارد وجوددارد.

وی اضافه کرد که بنابه گزارش های دقيق وزارت مهاجرت وشهروندی که وی دريافت کرده است هنوزتعدادی اتاق وفضای خالی برای سکونت پناهجويان درجزيره کريسمس موجودهست که برخلاف آمارقبلی که نهايت ظرفيت را 2040 نفرعنوان کرده بودند امکان اسکان تعدادبيشتری ازپناهجويان درکمپ وجوددارد.

وی که درگفتگوبا خبرنگاران درکانبرا پايتخت استراليا سخن مي گفت اضافه کرد که ورود پناهجويان به شرايط امنيتی وسياسی واقتصادی جهان بستگی دارد وربطی به حفاظت ازمرزهای استراليا ندارد واتهام اپوزيسيون دولت مبنی برناتوانی دولت درحفاظت ازمرزهای کشوررا کاملا بی اساس دانست .

 آقای کوين راد همچنين گفت که دولت وی هيچ تغييری درسياست های استراليا نخواهد داد واعلام کرد که اگرآماررسمی وزارت مهاجرت را نگاه بکنيد درمدتی که ما دردفترنخست وزيری هستيم تنها 13000 نفرپناهجو دراستراليا اسکان مجدد داده شده اند ودرخواست پناهندگی شان را تاييدکرده ايم .

گزارش بالا خلاصه وبرگرفته ازوب سايت خبری  استراليا می باشد که درتاريخ شنبه 3 آپريل به نشررسيده است 
+ نوشته شده در  2010/4/3ساعت   توسط جواد هزاره  | 


وزارت امورداخله ی دولت فدرال استراليا دراعلانات روزشنبه 3 آپريل اعلام کرد که يکی ازناوهای گشت نيروی دريايی استراليا قايق پناهجويان را که حامل 79 پناهجو و 4 خدمه ی اندونزيايی بوده است را ساعت 1:40 دقيقه بعدازظهرروزجمعه 2 آپريل درسواحل شمال شرقی جزيره ی هاشموری ريف دراقيانوس هند متوقف کرده است.

اين سی وچهارمين قايق پناهجويان هست که ازآغازسال جاری 2010 ميلادی واردآبهای استراليا شده است .اين گروه پناهجويان برای چک آپ پزشکی وامنيتی وهويتی به کمپ کريسمس آيلند منتقل خواهندشد.

گزارش بالا برگرفته ازوب سايت خبری  استراليا می باشد که درتاريخ شنبه 3 آپريل 2010 به نشررسيده است

+ نوشته شده در  2010/4/3ساعت   توسط جواد هزاره  | 


اپوزيسيون دولت فدرال استراليا می گويد که رسيدن يک کشتی  ديگرنشان داد که دولت آقای راد صاحب رکورد جديدی درمورد ورود غيرقانونی پناهجويان به استراليا شده است .

به نقل ازاعلانات رسمی وزارت امورداخله ی دولت استراليا يک قايق ديگرکه حامل 64 پناهجوو3 خدمه ی اندونزيايی بوده است ,شب چهارشنبه 31 مارس 2010 درنزديکی سواحل جزيره ی کريسمس آيلند توسط نيروهای گشت دريايی استراليا متوقف شده است .

ماه گذشته آقای کوين راد دولت سابق استراليا به رهبری آقای جان هاوارد را متهم کرده که درزمان وی تعداد 14 قايق تنها درنوامبر سال 1999 وارد آبهای استراليا شده بودند ودراين زمينه هنوزدولت آقای هاوارد صاحب رکورد می باشد اما با ورود اين قايق که شانزدهمين قايق ازآغازماه مارس می باشد نشان داد که دولت آقای راد صاحب رکورد جديدی دراين زمينه شده است .

آقای اسکات موريسون سخنگوی اپوزيسيون دولت استراليا درگفتگوبا رسانه ها اعلام کرد که اکنون دولت آقای راد مدال طلايی را نصيب خود کرده است وتنها درماه مارس امسال 16 قايق بطورغيرقانونی وارد آبهای استراليا شده اند وازآغازسال اين سی وسومين قايق پناهجويان هست که نيروهای دريايی استراليا آنرا متوقف کرده اند.

گزارش بالا برگرفته ازوب سايت خبری  استراليا می باشد که درتاريخ 1 آپريل 2010 به نشررسيده است 
+ نوشته شده در  2010/4/3ساعت   توسط جواد هزاره  | 


دوقايق ديگردرروز دوشنبه 29 مارس 2010 به شرح ذيل وارد آبهای استراليا شده وتوسط گشت های نيروی دريايی استراليا متوقف شده اند.

قايق اول با 41 مسافرو3 خدمه ی اندونزيايی دراوايل صبح روزدوشنبه درفاصله ی نزديکی با ساحل جزيره ی کريسمس آيلند توسط گشت های دريايی استراليا شناسايی ومتوقف شده است ودرحوالی ظهرروز دوشنبه 29 مارس هم قايق ديگری درآبهای جنوب غربی جزيره ی هاشموری ريف با 37 مسافرو4 خدمه ی اندونزياييی توسط گشت نيروی دريايی استراليا متوقف شد.

با احتساب ورود اين دوقايق تعداد کل قايقهايی که بعدازانتخاب شدن آقای کوين راد بعنوان نخست وزيردولت فدرال استراليا وارد آبهای استراليا شده اند به 100 قايق رسيده است .

درکل ازآغازبه کاردولت آقای کوين راد درسال 2007 تاکنون تعداد 4.386 پناهجو و225 خدمه ي اندونزيايی درقالب 100 قايق وارد آبهای استراليا شده اند.

همچنين يکی ازسخنگويان وزارت مهاجرت وشهروندی دولت فدرال استراليا گفته است که تعداد 50  پناهجو درروزسه شنبه 30 مارس برای انتقال به شهرسيدنی آماده شده اند که احتمالا به کمپ villahood درشهرسيدنی منتقل خواهندشد.

گزارش بالا دروب سايت خبری  استراليا به تاريخ دوشنبه 29 مارس 2010 به نشررسيده است

+ نوشته شده در  2010/3/30ساعت   توسط جواد هزاره  | 


نخست وزير دولت فدرال استراليا اقای کوين راد گفته است دولت وی هيچ معذرت خواهی بابت اينکه پناهجويانی را که درخواست های پناهندگی شان رد شده است وبه کشورهايشان بازگردانده خواهندشد نخواهد کرد.
همچنين وزيرامورمهاجرت آقای کريس ايوانز اظهاراميدواری کرده است بزودی موج ورود قايقهای قاچاق به استراليا فروکش خواهدکرد.
يکی ازسخنگويان وزارت مهاجرت وشهروندی درگفتگوی با خبرنگاران گفت که 89 نفری که ازکمپ کريسمس آيلند دو روزقبل به کمپvillahood درشهرsedney  منتقل شده اند همگی کسانی هستند که درخواست های پناهندگی شان ازطرف وزارت مهاجرت وشهروندی استراليا رد شده است وبعنوان پناهنده شناخته نشده اند وبه کشورهايشان بازگردانده خواهندشد.
اين 89 نفراولين گروه ازکسانی هستند که درخواست هايشان ردشده است وبايد به کشورهايشان بازگردانده شوندومراحل اداری ارسال آنها بزودی انجام خواهدشد.

همچنين اين سخنگوی وزارت مهاجرت افزود که ما نميتوانيم مشخص کنيم که دقيقا چه زمانی آنها استراليا را ترک خواهند کرد اما آنها ازاتباع سريلانکا, ايران ,عراق وافغانستان هستند که همه ی شان درتمام مراحل درخواست پناهندگی ازطرف وزارت مهاجرت وشهروندی استراليا رد شده اندوبعنوان يک پناهنده شناخته نشده اند.

آقای راد همچنين گفته است که پروسه ی اداری ارسال اين پناهندگان به خانه هايشان درحال تکميل هست ودولت هيچگونه معذرت خواهی به کسانيکه پناهنده شناخته نشده اند نخواهد کرد ودراين مورد آنها بايد به خانه هايشان برگردندواين اتفاق بطورحتم خواهدافتادوغيرقابل تغييراست.

طبق قانون دولت استراليا کسانيکه درخواست های پناهندگی شان رد می شوند بايد کشوراستراليا راترک کنند.

گزارش بالا دروب سايت استراليا به تاريخ 29 مارس 2010 به نشررسيده است
+ نوشته شده در  2010/3/29ساعت   توسط جواد هزاره  | 


وزارت امورداخله ی دولت فدرال استراليا اعلام کرده است که يک قايق ديگردرنزديکی جزيره ی هاشموری ريف درشمال شرقی استراليا توسط گشت های نيروی دريايی متوقف شده است .

به گفته ی آقای برندن اوکانر اين قايق درجنوب شرقی جزيره ی هاشموری ريف شناسايی ومتوقف شده است وحامل 7 پناهجوی افغان و1 خدمه ی اندونزيايی بوده است واين گروه برای چک آپ پزشکی وامنيتی وهويتی به کمپ کريسمس منتقل خواهندشد.

همچنين امروزخبرها حاکی است که اداره مهاجرت وشهروندی استراليا تعداد 90 نفرازپناهجويان را با استفاده ازهواپيما به شهرسيدنی درخاک اصلی استراليا منتقل نموده است .

اين پناهجويان که بعقيده ی رسانه های خبری همه بزرگسال وفاقدويزا می باشند امروز ساعت 5 و30 دقيقه صبح به وقت محلی کريسمس آيلند درفرودگاه برای پرواز چک شده وسواربريک بوئينگ 737 شرکت کوانتوس استراليا درساعت 9 و10 دقيقه صبح به وقت محلی عازم خاک اصلي استراليا شده اندوطبق برنامه برای سوخت گيری درشهرپرت درغرب استراليا توقف کرده اند وسپس عازم شهرسيدنی درشرق استراليا شده اند.

اين دومين گروه پناهجويان هست که بعلت ازدحام وفشارناشی ازپرشدن ظرفيت کمپ کريسمس آيلند به سايرشهرهای استراليا منتقل می شوند ولی تاکنون فقط افراد زيرسن 18 سال وبدون سرپرست وخانواده ها ومعلولين ( کسانی که مشکلات جدی صحی دارند ) را به خاک اصلی منتقل مي کردند.

درعين حال يکی ازمقامات امنيتی بنام  Ian Carnell به اداره ی مهاجرت وشهروندی استرالياASIO هشدارداده است که اين انتقال پناهجويان قبل ازتاييد درخواست پناهندگی آنها وشناسايی کامل هويت آنها مي تواند برای امنيت ملی کشورخطرناک باشد.

گروه قبلي که ديروز با استفاده ازيک پروازآنها رابه شهرهای ملبورن وبريسبون وداروين انتقال داده اند شامل 51 پناهجو و8 خدمه ی اندونزيايی بود.

اين گزارش برگرفته ازوب سايت خبری استراليا می باشد که درتاريخ 27 مارس 2010 به نشررسيده است 
+ نوشته شده در  2010/3/27ساعت   توسط جواد هزاره  | 


دولت فدرال استراليا تعداد 51 پناهجو را برای انتقال ازکمپ کريسمس آيلند به خاک اصلی استراليا آماده کرده است وقرارهست که امروزآنها رابه کمپ ديگری که تاهنوزمشخص نيست منتقل نمايد.

کمپ کريسمس بعدازورود قايق ديروز که حامل 94 پناهجوی افغان و3 خدمه ی اندونزيايی بود کاملا پرشده است وجايی برای اسکان پناهجويان جديد وجودندارد.

يک سخنگوی وزارت امورمهاجرت وشهروندی استراليا تاييد کرده است که مراحل اداری انتقال 51 پناهجو و8 خدمه ی اندونزيايی به خاک اصلی استراليا به پايان رسيده است وامروز26 مارس انتقال خواهنديافت.

اين گروه شامل دوخانواده ونوجوانان کم سن وسال وبدون همراه " زيرسن " می باشد.18 نفراز افراد زير سن 18 سال به شهرملبورن و28 نفرديگرازآنها به شهربريسبون درشرق استراليا منتقل خواهندشد.

دوخانواده پناهجو که جمعا 5 نفرمی باشند رابه شهربريسيون منتقل خواهندکردو8 خدمه ی اندونزيايی هم به شهرداروين درشمال استراليا فرستاده خواهندشدتا دربازداشتگاه آنجا نگهداری شوند.

ازآغازسال جاری ميلادی تا کنون 29 قايق که حامل پناهجويان عمدتا افغان بوده است وارد آبهای استراليا شده اند.

اين درحالی هست که سرنشينان چهارقايق اخيرکه به آبهای استراليا رسيده وبازداشت شده اند وحدود 200 نفرمی باشندرا نيروی دريايی بزودی به کمپ کريسمس آيلند انتقال خواهدداد ولی ظرفيت کمپ تنها برای 80 پناهجو جوابگو خواهدبود.

اپوزيسيون دولت استراليا اقای راد رابه به تشويق قاچاقيان انسان متهم کرده اند وگفته اند که سياست های دولت آقای راد باعث اين همه مشکلات برای استراليا می باشد.

گزارش بالا دروب سايت خبری استراليا درتاريخ 26 مارس 2010 به نشررسيده است 
+ نوشته شده در  2010/3/26ساعت   توسط جواد هزاره  | 


قايق بزرگی که نزديک به 100 پناهجورا حمل مي کرد توسط گشتی های دريايی استراليا متوقف شد.وزيرامورداخله ی دولت فدرال استراليا دراين باره گفته است که 94 پناهجوی افغان و3 خدمه ی اندونزيايی سواربراين قايق بودند.

اين قايق شب گذشته 25 مارس درغرب جزيره ی هاشموری ريف ابتدا توسط گشت هوايی شناسايی وبعدا توسط نيروهای گشت دريايی استراليا متوقف شده است.اين گروه برای چک آپ پزشکی وامنيتی وهويتی به کمپ کريمسس منتقل شده اند.

با ورود اين عده کثير پناهجويان بارديگرزمزمه ی انتقال پناهجويان به سايرکمپ ها مطرح شده است.

گزارش بالا دروب سايت   استراليا درتاريخ 26 مارس  2010 به نشررسيده است 

+ نوشته شده در  2010/3/26ساعت   توسط جواد هزاره  | 


وزيرمهاجرت وشهروندی دولت فدرال استراليا آقای کريس ايوانز پيشنهاد کرده است که استراليا سهم فعال تری را دربازسازی وانکشاف افغانستان بگيرد تا بلکه ازحرکت پناهجويان بيشترازين کشورجلوگيری شود.

وی گفته است که سال گذشته استراليا 30% رشد وافزايش ورود مهاجران غيرقانونی را داشته است واين رشد بخاطرافزايش ناامنی وبی ثباتی درافغانستان می باشد.

ديروز صبح آقای تونی ابوت رهبر اپوزيسيون دولت استراليا ازآقای کوين راد نخست وزيردولت فدرال استراليا دعوت کرده بودکه درمناظره عمومی درباره ی مسئله ی پناهجويان غيرقانونی با وی شرکت کند اما آقای راد اين پيشنهادرا رد کرد.

آقای سناتورايوانز همچنين افزود هيچ جوابی برای مشکل پناهجويان درحال حاضروجودنداردولي دولت بايدکشف کند که چطورميتوان با اين مسئله برخورد کرد وراهکارهای آنرا بررسی نمايد.

وی همچنين گفت که واضح است که مابايد همکاری های استراتژيک خودرا برای بازسازی وانکشاف درمنطقه ای که بيشترين رشد وافزايش مهاجرين غيرقانونی را ازآنجا داريم متمرکزنماييم .

همچنين بايد بررسی شود که چطورمي توانيم درارتقای امنيت وانکشاف اقتصادی وايجاد يک معيشت برای زندگی مردم درافغانستان ازطريق تيم های ولايتی دراين کشوراهداف وبرنامه های جديدی را دنبال نماييم تا ازخروج بيشتراين مهاجران جلوگيری شود.

ما مشخصا مي دانيم که تعداد کثيری ازاتباع افغانستان بخاطرعدم امنيت ومشکلات فراوان زندگی ازکشورشان برای جستجوی يک زندگی وکشوربهتر خارج می شوند.

آقای اسکات موريسون سخنگوی مخالفان با مهاجرت گفته بود که درپشت افزايش تعداد مهاجران غيرقانونی دلايل زيادی نهفته است که ازجمله سياست نرم دولت درحفاظت ازمرزهای کشوريکی ازاصلی ترين دلايل رشد مهاجرت غيرقانونی به استراليا می باشد.

اوهمچنين گفته است که ما درحال حاضراستراليايی ها با مشکلی مواجه شده اند که محصول سياست های نيروهای خوداستراليا می باشد.

اما آقای کريس ايوانز ادعای آقای موريسون را رد کرده وگفته است که بی ثباتی وناامنی درافغانستان ملامت وسرزنشی را متوجه سياست های دولت وکشوراستراليا نمی سازدودرعين حال ما تنها نزديک به 2% ازکل مهاجران درسراسر دنيا را جذب مي کنيم که اين افزايش ناشي ازبی ثباتی وعدم امنيت درافغانستان وسريلانکا می باشد.

آقای ايوانز خاطرنشان کرد که ماداميکه درافغانستان وسريلانکا مشکلات امنيتی وجودداشته باشد ما شاهد ورودغيرقانونی مهاجران خواهيم بود.

گزارش ساليانه سازمان ملل متحد نشان می دهد که درسال 2009 تعداد 6.170 نفر دراستراليا متقاضی پناهندگی بوده اندکه نظربه آمارجهانی اين تنها 1.6 درصد ازکل پناهجويان درسراسردنيا را تشکيل می دهد درحاليکه درعين زمان ايالات متحده ی امريکا 50.000 وفرانسه 42.000 متقاضی برای پناهندگی داشته اند.استراليا دربين 44 کشورصنعتی ومهاجرپذير مقام شانزدهم را ازنظرپذيرش مهاجرين دارا می باشد.

گزارش بالا دروب سايت خبری استراليا به تاريخ 24 مارس 2010 به نشررسيده است


+ نوشته شده در  2010/3/25ساعت   توسط جواد هزاره  | 


امروز سه شنبه 23 مارس دوقايق ديگرازپناهجويان افغان درآبهای استراليا شناسايی ومتوقف شده اند واين باعث شده  است که پناهجويان جديد جايی برای اسکان درکمپ کريسمس آيلند نداشته باشند.

وزيرامورداخله ی دولت استراليا آقای برندن اوکانر دراعلانات روزسه شنبه اعلام کرد که يک قايق کوچک که حامل 19 پناهجو و3 خدمه ی اندونزيايی بوده است صبح زود درسواحل غربی جزيره ی هاشموری ريف توسط گشت دريايی استراليا متوقف شده است .

بنابه اعلام وزارت امورداخله ی استراليا قايق دوم تنها 90 دقيقه بعدازتوقف قايق اول درشمال جزيره ی Adele Island که تنها صد کيلومتر با سواحل Kimberley فاصله دارد توسط گشت دريايی استراليا شناسايی ومتوقف شد.

قايق دوم حامل 55 پناهجوی افغان و3 خدمه ی اندونزيايی بوده است . ازشروع سال جديد 2010 تاکنون 28 قايق پناهجويان وارد آبهای استراليا شده است که حامل بيش از1300 پناهجوی عمدتا افغان بوده اند ,درسال گذشته 2009 , تعداد 61 قايق وارد آبهای استراليا شده بودند.

درحال حاضرتعداد 2000 پناهجو و8 خدمه ی اندونزيايی درکمپ کريسمس بسرمی برند وتنها 32 تخت خالی مانده است .

به نظرمی رسد که باورود اين دوقايق جديد دولت درنهايت تصميم خودرابرای استفاده ازبازداشتگاه شهرداروين درشمال خا ک اصلی استراليا اعلام کند زيراکه کمپ کريسمس آيلند بيش ازظرفيت نگهداری ازتعداد بيشترپناهجويان را نخواهدداشت.

گزارش بالا دروب سايت خبری استراليا بتاريخ سه شنبه 23 مارس 2010 به نشررسيده است

+ نوشته شده در  2010/3/23ساعت   توسط جواد هزاره  | 


وزارت امورداخله ی دولت فدرال استراليا آقای برندن اوکانر درروزدوشنبه 22 مارس 2010 دراعلانات روزانه ی خود گفت که يک قايق ديگرپناهجويان درسواحل  شمال شرقی استراليا توسط نيروهای گشت دريايی استراليا متوقف شده است .

به گفته ی آقای اوکانر گشت دريايی استراليا درحوالی بعدازظهر روزيکشنبه 21 مارس 2010 قايق مذکوررا در11 مايلی شمال جزيره ی  browse island شناسايی ومتوقف کرده است .

طبق اعلانات وزارت امورداخله ی دولت استراليا قايق حامل 18 پناهجو و4 خدمه ی اندونزيايی می باشد.

اين بيست وششمين قايق پناهجويان هست که ازآغازسال ميلادی 2010 وارد آبهای استراليا می شود.اين عده ازپناهجويان برای چک آپ پزشکی وامنيتی وهويتی به کمپ کريسمس منتقل شده اند.

گزارش بالا دروب سايت خبری  استراليا درتاريخ 22 مارس 2010 به نشررسيده است

+ نوشته شده در  2010/3/23ساعت   توسط جواد هزاره  |